Algemene voorwaarden

1. De B&B Buutegeweun

1.1_ De B&B is beschreven in de website www.bbbuutegeweun.nl. Deze website is met de zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de locatie ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2_ Het minimum verblijf in B&B Buutegeweun is twee nachten en in de maanden juli en augustus minimaal 3 nachten.
1.3_ Het B&B gedeelte heeft een eigen ingang. Geeft u van 1 dag van tevoren door wanneer u aankomt, dan kunnen wij daar rekening mee houden. Wanneer we er niet zijn kunt u inchecken met het sleutelkastje naast de deur. U krijgt van tevoren de code toegestuurd.
1.4_ Inchecken van 15.00-21.00 uur, uitchecken voor 10.30 uur. U kunt het vuilnis in de daarvoor bestemde afvalcontainers deponeren. Leeg glaswerk dient u zelf weg te brengen.
1.5_ Roken is niet toegestaan in de kamers of waar dan ook binnenshuis. Ook niet vanuit het raam. Roken is buiten wel toegestaan. Het terras dient schoon te blijven. Het is verboden om drugs te bezitten en/of te gebruiken. Kaarsen mogen niet on-beheerd branden.
1.6_ Huisdieren zijn niet toegestaan.
1.7_ De kamers zijn geschikt voor maximaal twee volwassenen.
1.8_ Rusttijden zijn van 23.00 uur tot 7.00 uur. B&B Buutegeweun vraagt haar gasten om zich van luidruchtigheid in het door hen gehuurde kamer te onthouden. Alle muziek – en elk ander geluid – op welke wijze voortgebracht moet op kamersterkte zijn afgestemd, zodat geen geluidsoverlast ontstaat voor de overige gasten.
1.9_ De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor de B&B aanwezige parkeer-terrein. De ruime parkeerplaatsen staan aangegeven. Parkeren is uitsluitend toegestaan voor de duur van het verblijf bij B&B Buutegeweun. Parkeren geschiedt op eigen risico.

2. Tarieven

2.1_ De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, ontbijt en koffie en thee beddengoed en keukenlinnen.
2.2_ De tarieven zijn exclusief schoonmaakkosten €35,- en toeristenbelasting. In het geval dat de servicediensten zoals TV en of Wifi niet of niet naar behoren functioneren tijdens het verblijf bij B&B Buutegeweun geeft dit de klant geen recht tot restitutie van het geheel of een deel van de verschuldigde kamerprijs.
2.3_ Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4_ Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.bbbbuutegeweun.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3. Reservering en Betaling

3.1_ Een dag na reserveringsdatum moet minimaal 50% van de totale verblijfskosten betaald zijn.
3.2_ De reservering is pas definitief als dit voorschot is betaald.
3.3_ De hoofdgast kan ervoor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan de B&B over te maken.
3.4_ De hoofdgast wordt verzocht een eventueel openstaand bedrag 3 weken voor aankomst te voldoen.
3.5_ Het voorschot en/of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar: rekeningnummer NL93 RABO 0324060734 ten name van B&B Buutegeweun.

4. Annulering

4.1_ Bij annulering minimaal 14 dagen voorafgaande aan het vroegste aankomst tijdstip (15.00 uur) op de gemelde aankomstdatum wordt het reeds betaalde bedrag volledig geretourneerd.
4.2_ Bij annulering minder dan 14 dagen maar meer dan 2 dagen voor aankomst wordt 50% van het betaalde bedrag geretourneerd. Bij annulering minder dan 2 dagen voor aankomstdag (15.00 uur) wordt geen bedrag geretourneerd.
4.3_ Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag onder 4.2 dient de annulering via e-mail aan B&B te worden doorgegeven.
4.4_ B&B Buutegeweun heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (15.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de defi-nitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan de hoofdgast.

5. Schade

5.1_ De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2_ De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
5.3_ Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
5.4_ Bij aankomst ontvangt u van ons één sleutel bestemd voor uw verblijf. U dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de deuren van uw verblijf en voor het uitdoen van de verlichting. Bij het uitchecken graag de sleutel weer inleveren bij de gastvrouw of in het sleutelkastje stoppen. Bij verlies van een sleutel brengt B&B Buutegeweun u € 50,- in rekening.

6. Klachten

6.1_ De gast is steeds gerechtigd een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7. Overmacht

7.1_ In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, ziekte van de eigenaren of overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8. Aansprakelijkheid

8.1_ De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
8.2_ De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wij-ten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
8.3_ Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

9. Privacy

9.1_ De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
9.2_ Naam- en adresgegevens ten behoeve van reserveringen noteren wij in ons boekingssysteem en worden tevens verwerkt t.b.v. het maken van verkoopfacturen.

©2024 B&B Buutegeweun Sommelsdijk

NL | DEEN | website Vuijst Visuals